20 de febr. 2017

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CLUB CICLISTA SELVATÀ TOT - BIKE - 2017


Al local del Club, carrer Hospital, 10 de La Selva del Camp, essent les 22:00 hores, del dia 16 de febrer de 2017, s’inicia la sessió de l’Assemblea General Ordinària del Club Ciclista Selvatà Tot - Bike i sota l’ordre del dia, conegut pels socis assistents mitjançant la convocatòria tramesa als domicilis, amb temps i forma suficients, sota el següent ordre:

-           En primer lloc, es dóna lectura per part de la secretària del Club, Montse Carreté, de l’acta de l’Assemblea anterior, celebrada el dia 12 de febrer de 2016, que queda aprovada per unanimitat.

-       En segon lloc, el president del Club, Xavi Poveda, fa un repàs de totes les activitats celebrades durant l’exercici 2016, fent uns petits resums de cadascuna.

-           En tercer lloc, el tresorer del Club Manel Vilà, informa sobre l’estat de comptes de l’any 2016, comentant totes les partides del balanç. Seguidament, presenta el pressupost per a l’exercici 2017, que queda aprovat.

-     A continuació, Montse Carreté, presenta el calendari d’activitats socials i esportives per a l’any 2017, quedant aprovat el nou calendari que en breu s’enviarà a tots els socis/es.

-               En els punts d’assumptes varis sobrevinguts i de torn de paraules:
o   El president excusa l’absència del vice-president, Robert Bernat, en l’assemblea, per motius personals.
o   Montse Carreté comenta que enguany s’intentarà rejovenir les peces del pessebre instal·lat al Pont Alt, per fer-li un rentat de cara i potser també un canvi d’ubicació, ja que l’any passat no es va dur a terme.
o   Xavi Poveda comenta que en breu es notificarà el nou domicili social al departament d’esports de la Generalitat, ja que és l’únic tràmit que queda pendent al respecte.
o   El president explica que el passat estiu ja es van buidar definitivament els estris del Club que quedaven a l’antic local, a cal Felip.
o   Francesc Carreté comenta que es podria establir un límit de saldo romanent al banc, per exemple, un tant per soci. La Junta comenta que això ja es va valorar i pactar entre els membres.
o   El tresorer exposa que enguany hi haurà una important despesa degut al 25è aniversari del Club. Comenta que el pressupost 2017 es va valorar amb deteniment per tal de tenir controlat el saldo bancari a final d’exercici. Explica que en els propers anys, suposadament, es podrà anar recuperant aquesta despesa extra d’enguany.
o   En Francesc Massana opina que al Club tampoc cal que hi hagi un saldo excessiu, ja que els diners són per destinar-los a les activitats i equipament que es fan durant l’any. 
o   Xavi Marcos comenta que es podria mirar de realitzar la sortida “Racons de la Conca”, ja que ell l’ha realitzada i té informació sobre l’activitat.
o   Francesc Carreté i Xavi Marcos comenten que es podria valorar de canviar el nom de la pujada a Sant Pere, per tal de que no sembli una “competició” i així intentar que s’animin més socis a venir aquell dia, ja sigui pedalant o en la festa/berenar que celebrem a l’ermita. La Junta també hi està d’acord.
o   La Junta explica que s’està preparant la celebració dels 25 anys del Club. Es farà un sopar en algun restaurant proper el dia 20 de maig, si no canvia res. El Club intentarà fer una petita aportació econòmica en el preu del menú que s’escolleixi, per als socis.
o   Entre la majoria dels assistents i amb l’aprovació de la Junta, s’acorda que per a l’esmentada celebració es faran 2 obsequis als socis: un obsequi totalment gratuït per a tots els socis/es i un altre amb un cert cost, però sota comanda prèvia dels interessats, per tal d’evitar una despesa innecessària.

                                   
I sense més assumptes a tractar, aixeca la sessió el Sr. President, a les 23:15 hores i de la qual la secretària aixeca la present acta.
Vist-i-plau,


El President                                                         La Secretària


Xavi Poveda Roig                                      Montse Carreté Recasens